top of page

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAZY

WYROBÓW BETONOWYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ WYTWÓRNIĘ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH PREFABRUK K.MORAWSKA-MAGA SPÓŁKA JAWNA OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 14.11.2019

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki sprzedaży wyrobów betonowych przez Wytwórnię Prefabrykatów Betonowych PREFABRUK z siedzibą w Pułtusku 06-100, Aleja Wojska Polskiego 50, zwanego dalej Sprzedawcą.

 

2. Wyroby produkowane są zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 773-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3. Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

 

3. Sprzedawca produkuje wszystkie wyroby zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Sprzedawca przeprowadza badania produkowanych wyrobów w uprawnionym laboratorium, zgodnie z zatwierdzonymi planami badań.

 

4. Sprzedawca udostępnia deklaracje właściwości użytkowych oferowanych wyrobów. Są one dostępne w biurze Sprzedawcy oraz na jego stronie internetowej.

 

5. Sprzedawca gwarantuje jakość swoich wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami, udzielając na nie gwarancji.

 

6. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

 

7. Kupujący nabywa uprawnienia gwarancyjne z chwilą wydania mu towaru pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.

 

8. Wszystkie wyroby do czasu zapłaty za nie pozostają własnością Sprzedawcy. Jeżeli opóźnienie płatności w zapłacie za wyroby przekroczy 7 dni w stosunku do terminu umownego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszystkie jego płatności wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, bez względu na umówiony wcześniej termin zapłaty. W przypadku przekroczonego terminu zapłaty za wyroby do 14 dni, Sprzedawca może domagać się od kupującego zwrotu wyrobów.

Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty wysłania pisemnego żądania, na własny koszt, zwrócić we wskazane przez Sprzedawcę miejsce całą ilość odebranych wcześniej i niezapłaconych wyrobów. Jeżeli Kupujący nie zwróci wyrobów w określonym terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego wszystkimi kosztami poniesionymi przy odzyskaniu wyrobów.

 

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia na etapie produkcji i pakowania.

 

10. Wykryte wady wyrobu należy zgłosić do Biura Sprzedaży przed ułożeniem i montażem. W przypadku wbudowania przez Kupującego produktów z możliwymi do stwierdzenia wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową.

 

11. Gwarancją nie są objęte i nie podlegają reklamacji:

  • wykwity wapienne - jasnej barwy naloty wapienne o różnej intensywności powstające w trakcie naturalnego dojrzewania betonu, które z czasem samoistnie znikają. Powstają one w trakcie wiązania cementu, w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Opisane zjawisko nie ma istotnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość nawierzchni z nich wykonanych. Wykwity nie powodują zmian destrukcyjnych i są procesem naturalnym nawet w betonie prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym. W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wolnym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczenie oraz wymywanie osadów wapiennych przez wadę z osadów atmosferycznych.

  • odchyłki w kolorze - uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw. Wyroby przeznaczone do budowy nawierzchni drogowych mogą różnić się strukturą warstwy wierzchniej, co jest wynikiem wibroprasowania, będącego częścią procesu produkcji. Różnice  te w żaden sposób nie wpływają na parametryy techniczne i użytkowe nawierzchni.

  • odchyłki w strukturze powierzchni - uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw. Wyroby przeznaczone do budowy nawierzchni drogowych mogą różnić się strukturą warstwy wierzchniej, co jest wynikiem wibroprasowania, będącego częśćią procesu produkcji. Różnice te w żaden sposób nie wpływają na parametry techniczne i użytkowe nawierzchni. 

  • włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe -powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania wyrobów. Badania dowodzą, iż występujące w wyrobie pęknięcia włoskowate nie obniżają własności użytkowych wyrobu, jeżeli w innych parametrach jakościowych wyrób ten spełnia wymagania norm.

  • wypływki - na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki materiau tzw. "wypływki". Powstają one w wyniku naturalnego zużywania się formy oraz płytek stempla. Efekt ten znika podczas układania lub użytkowania nawierzchni. Występująca nadlewka betonowa nie obniża wartości użytkowej wyrobu gotowego.

 

12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, skladowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką brukarską. W przypadku wyrobów drogowych dotyczy to wadliwego wykonania podbudowy, wbudowania wyrobów niedojrzałych, jak również niewłaściwego  doboru wyrobów do rodzaju i wielkości obciążeń. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe ze stosowania do zagęszczania wyrobów urządzeń wibracyjnych bez elastycznej nakładki wykonanej z gumy lub miękkiego poliuretanu.

 

13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego: etykiet załączonych do palet, umowy (jeżeli taka jest), oryginału dokumentu zakupu.

 

14. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia dokona oględzin wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji odpowiednio się wydłuża.

 

15. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub za zgodą Kupującego przeceniony

 

16. Wyroby umieszczane są na drewnianych paletach transportowych, spinane taśmą z tworzywa sztucznego, dodatkowo mogą być owinięte folią stretch i oklejone taśmą reklamową. Palety handlowe są kaucjowane lub sprzedawane wraz z innymi wyrobami wg aktualnej ceny rynkowej. Palety zwrotne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu płatności - paragonu lub faktury.

 

17. Wyroby sprzedawane są według aktualnych cen na podstawie cennika Sprzedawcy lub indywidualnej pisemnej oferty złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizacji promocji związanych ze sprzedażą wyrobów. Wszystkie ceny obejmują bezpłatny załadunek wyrobów na środki transportu przystosowane do załadunku podnośnikiem widłowym.

 

Pułtusk, 15.11.2019 

Współwłaściciel

Katarzyna Morawska-Maga

GWARANCJA JAKOŚCI: Info
bottom of page